1.
พนาดำรง เ. การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling). Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2024 Mar. 1];9(3):194-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452