1.
กิจเลิศผล อ, กิรติวงศ์วรรณ ร, กาญจนาเพ็ญกุล ด, หอมเทียน จ, นุชสา พ, ลิบุตรดี ธ, ฬียาพรรณ จ. โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jul. 19 [cited 2024 Feb. 29];12(2):72-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204218