1.
หนูเสน พ, แรงครุฑ ส, ทองสุขใส ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jul. 19 [cited 2024 Feb. 29];12(2):87-94. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204225