1.
นาคบุญนำ ร, ผึ่งผาย ก, กังธีรวัฒน์ ว. การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jul. 19 [cited 2024 Mar. 1];12(2):116-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235