1.
สุวรรณไตรย์ พ, หงษ์เหลี่ยม น. แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Dec. 9 [cited 2024 Feb. 28];12(3):153-60. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228405