1.
สกุลกันบัณฑิต ก, โชคไพศาล ว, โตเจริญโชค ธ, พรวิลาวัณย์ ส. การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Dec. 9 [cited 2024 Feb. 22];12(3):188-95. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228444