1.
ธิคม ณ, ชัยวัฒน์ อ, จิตตวัฒนรัตน์ ก. ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Dec. 9 [cited 2024 Mar. 5];12(3):196-201. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228451