1.
โสธนะเสถียร ส, ศรีประภาภรณ์ ว. การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2024 Feb. 24];3(1):31-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938