1.
สุขพิชนันท์ ส. เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2024 Feb. 28];3(3):114-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239946