1.
สุศิวะ จ, รัชตเมธาวิน ศ, ลำใย โ, บุญประเสริฐ ส, เตชะวรพัฒนา ส, คำก้อน ส. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2024 Feb. 24];3(3):121-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239949