1.
นวลมิ่ง ป, ตันสกุล ส, ซื่ออุดมทรัพย์ จ, ศรีนวลไชย ว. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 26 [cited 2024 Mar. 1];13(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240039