1.
คงสมชม อ, สุดาชม ว, เจนวรรณธนะกุล ป. ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร . Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 26 [cited 2024 Feb. 22];13(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240048