1.
ยวนใจ อ, กลิ่นขจร อ, วรมาลี ส, วัชระเกษมสุนทร จ. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 : รายงานผู้ป่วย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 8 [cited 2024 Mar. 5];13(2):155-63. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241655