1.
ศรีสันติโรจน์ ณ. การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 18 [cited 2024 Feb. 28];4(1):5-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241877