1.
สุขพณิชนันท์ ส. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 29 [cited 2024 Feb. 28];4(1):15-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242184