1.
ฉายะจินดา เ. ภาวะแท้งติดเชื้อ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 29 [cited 2024 Feb. 29];4(2):49-52. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242189