1.
พิชัยศักดิ์ ว. การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2024 Mar. 5];5(1):1-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212