1.
นะมาเส ร. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2024 Feb. 29];5(1):12-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242213