1.
ชื่นภักดี ร. ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2024 Feb. 28];5(1):22-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242214