1.
อุดมเพ็ชร พ. การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2024 Feb. 28];5(2):49-56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242220