1.
สนั่นศิลป์ ิ. ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2024 Mar. 5];9(2):84-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81443