1.
พนาดำรง เ. มุ่งสู่. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2024 Mar. 1];9(2):90-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446