1.
ทองพรม ว. การจัดทำและการเผยแพร่ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2024 Feb. 24];9(2):93-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81448