1.
จิรนันทกาญจน์ ธ. การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2024 Mar. 1];9(2):98-106. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449