1.
สถิรเรืองชัย ศ. การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2024 Mar. 5];9(2):107-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81450