1.
ฉายะจินดา เ. การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Feb. 22];8(2):83-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483