1.
พรมแดง ป. ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Feb. 27];8(1):1-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81489