1.
หงษ์เหลี่ยม น. การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Feb. 23];8(1):10-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81493