1.
สุวรรณนาคินทร์ อ. ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Feb. 23];8(1):19-26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499