1.
รักบางบูรณ์ ธ. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Feb. 23];8(2):62-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81525