1.
ธรรมวุฒิ ว. การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Feb. 29];7(1):20-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545