1.
เชื่อมสุข ป. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Feb. 23];7(2):84-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81584