1.
ศรีประภาภรณ์ ว. ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2024 Feb. 27];6(1):15-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81670