1.
สุขพณิชนันท์ ส. Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2024 Feb. 29];6(1):33-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81673