1.
บวรกิตติ ส. ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2024 Feb. 24];6(1):46-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675