1.
สถิรเรืองชัย ศ. การรักษาความลับของผู้ป่วย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2024 Feb. 22];6(2):95-100. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81709