1.
ธรรมลิขิตกุล ว. เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2024 Mar. 5];6(2):117-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81712