1.
นวพันธุ์ ก. การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Feb. 28];4(3):83-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920