1.
สุขพณิชนันท์ ส. การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Mar. 5];2(1):7-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81956