1.
เจียรกุล น. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์สัมพันธ์กับผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หรือไม่. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Feb. 29];2(1):10-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81957