1.
เหลืองสุวรรณ ศ. การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Feb. 22];2(1):16-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81959