1.
ไอรมณีรัตน์ เ. การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Mar. 5];2(1):31-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81961