1.
ฟองศิริไพบูลย์ ว. แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Feb. 23];2(1):44-53. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81963