1.
เศรษฐบรรจง ส. พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Feb. 28];2(2):84-91. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81974