1.
ปาลเดชพงศ์ เ. การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Feb. 24];2(2):92-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81975