1.
สวัสดิ์มงคล ป. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Mar. 5];2(3):121-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82027