1.
ถิฐาพันธ์ ว. การฝากครรภ์ยุคใหม่. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Feb. 22];1(1):13-24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82072