1.
สุวรรณกูล ภ. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Feb. 27];1(1):61-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82085