1.
ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Feb. 24];1(2):105-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82118