1.
ธรรมลิขิตกุล ว. โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Feb. 22];1(3):152-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129